Dr. Suvad Lelo, redovni profesor u Odsjeku za biologiju PMF-a, SarajevoBIOGRAFIJAOpći podaci o školovanju i stručnom usavršavanju

Rođen sam 8. augusta 1968. godine u Sarajevu. U sarajevskim obrazovnim institucijama stekao sam kompletno obrazovanje: OŠ "Ahmet Fetahagić" 1975-1983, Srednja Grafička škola 1983-1987, studij biologije oktobar 1988. - januar 1995. godine (diplomski rad na Katedri za opću biologiju - Oblast Genetika, pod naslovom: "Eksperimentalno proučavanje genotoksičnih efekata deterdženta Teola® i psihofarmaka Neurotopa® i Largaktila®", odbranio sam 27. januara 1995. godine ocjenom 10). Postdiplomski studij, smjer - genetika, upisao sam školske 1995/96. godine, dok sam magistarski rad pod naslovom: "Populaciono-morfološka i citogenetička istraživanja vrste Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Pieridae) sarajevske okoline", odbranio 18. aprila 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: "Morfološka varijabilnost vrsta roda Leptidea Billberg, 1820 (Insecta: Lepidoptera, Dismorphiinae) centralnog dela Balkanskog poluostrva", odbranio sam 27. marta 2003. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Stručno usavršavanje sam otpočeo u aprilu 1994. godine u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju - Sarajevo, kao tehnički asistent. U školskoj 1994/95. godini radio sam kao demonstrator na nastavnom predmetu Biosistematika beskičmenjaka. Od februara 1996. do oktobra 2000. godine radio sam kao asistent u Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu na nastavnim predmetima Evolucija i Antropologija. Pored ovih predmeta u toku školskih godina 1995/96, 1996/97, 1997/98. te neparni semestar 1998/99. vodio sam i vježbe iz Genetike, a u istom periodu bio sam zadužen i za praktični dio nastave iz nastavnog predmeta Genetičko inženjerstvo i biotehnologija. Od oktobra 2000. do jula 2005. godine radio sam kao viši asistent u Odsjeku za biologiju, oblast: Evolucija i biosistematika životinja, te sam izvodio vježbe iz prvoimenovanih nastavnih predmeta: Evolucija i Antropologija. Kao asistent spoljni saradnik izvodio sam vježbe iz nastavnog predmeta Genetika i biotehnologija na Institutu za ratarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (školske 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03. i 2003/04.), kao i vježbe iz nastavnog predmeta Zoologija, odnosno Biologija (parcijalni segment Zoologija) na Institutu za zootehniku istog Fakulteta (školska 2001/02, 2002/03, 2003/04. i 2004/05.).


Od jula 2005. godine obavljam poslove univerzitetskog profesora (juli 2005.-juli 2009. docent, juli 2009.-septembar 2013. vanredni profesor te od 4. septembra 2013. godine redovni profesor) u Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, a kao nastavnik zadužen sam za teorijski dio nastave za nastavne predmete: Evolucija (školske 2005/06.-2009/10.); a od februara 2008. godine za teorijski dio, i to po Bolonjskom sistemu, nastave za nastavni predmet Etologija (školske 2007/08.-2012/13.). Na Institutu za zootehniku Poljoprivredno-prehrambenog (ranije Poljoprivrednog) fakulteta Univerziteta u Sarajevu povjerena mi je cjelokupna nastava (predavanja i vježbe) za nastavni predmet Zoologija, također po Bolonjskom sistemu nastave, na usmjerenju Zootehnika (školske 2005/06.-2009/10.). U školskim godinama 2008/09.-2009/10. zadužen sam za izvođenje teorijskog dijela nastave za obavezne nastavne predmete: Osnovi organske evolucije, Opća i molekularna evolucija, Etologija i Biosistematika vertebrata, (herpetološki, ornitološki i mamološki dio ili 2/3 gradiva), kao i za izborni nastavni predmet Entomologija. Ujedno mi je povjerena nastava za izborni nastavni predmet Entomologija (2008/09.-2012/13.) te nastavne predmete Evolucija (2009/10.) i Uvod u Zologiju (2009/10.) na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.


U školskim godinama 2007/08-2012/2013. bio sam angažovan kao nastavnik i na Postdiplomskom studiju bioloških nauka prema pred-Bolonjskom sistemu školovanja, organiziranog u okviru Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu: smjer Genetika - program Genetika ponašanja; smjer Biosistematika - programi: Nauka o vrsti, Principi taksonomije, Stupanj istraženosti faune u Bosni i Hercegovini, Endemizam i endemi Bosne i Hercegovine, Specifične biosistematske metode odabrane grupe i Taksonomija i filogenija odabrane grupe; smjer Ekologija i zaštita životne sredine - program Idioekologija i zaštita animalnih endema i relikata.


U okviru Bolonjskog načina studiranja zadužen sam za izborne predmete na II ciklusu nastave: Genetika ponašanja (2009/10.-2012/13) i Specijalna taksonomija i etologija kopnenih životinja (2012/13.)


Tokom 2000. i 2001. godine volonterski sam angažovan (kao entomolog/lepidopterolog) u Prirodnjačkom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 20. juna 2002. godine izabran sam za Predsjednika Sekcije za entomologiju Biološkog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, 28. novembra 2003. godine na Osnivačkoj skupštini "Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja" izabran sam za Predsjednika, a pošto je istog dana osnovan i časopis spomenutog Udruženja ("Prilozi fauni Bosne i Hercegovine"), ujedno sam izabran i za glavnog urednika spomenutog biltena. Kao glavni urednik uredio sam prva četiri broja, a nakon odluke zajedničkog izdavanja časopisa sa NVO BIOSPELD postavljen sam za zamjenika glavnog urednika (u okviru spomenutog mandata publicirana su još četiri broja navedenog časopisa).


U periodu od 08.02.2011. do 08.05.2013. godine bio sam šef Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te od 15.03.2012. do 15.09.2013. predsjednik Disciplinske komisije za studente Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Angažman u udruženjima građana


Kao član učestvujem u radu nekoliko udruženja:


 • Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja,
 • Udruženje biologa u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • Ornitološko udruženje "Naše ptice",
 • Biospeleološko društvo u Bosni i Hercegovini,
 • Fondeko,
 • Lovačko udruženje "Zec" iz Ilijaša,
 • Entomološko društvo Srbije (2003.-2013.).


Usavršavanje

 • Učestvovao sam na kursu profesorice dr. Tall Simmons: „Sudska antropologija: pronalaženje i identifikacija ljudskih ostataka”, održanom u periodu 15.07.-31.07.1998. godine u Tuzli.

 • Jedan period sam proveo na stručnom usavršavanju u „Natural History Departmant of the Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck” (Special treatment and conservation of zoological material in regards to its use for databasing, taxonomy, systematics, evolutionary studies and publication activities, with emphasize on Entomology), 03.11.-15.12.2000. godine, pod rukovodstvom dr. Gerharda M. Tarmanna.

 • Učestvovao sam i na „Seminaru iz opće i specijalne didaktike” u okviru projekta „Otkrivanje nadarenih studenata i učenika za biologiju i edukaciju nadarenih”, a za volonterski angažman tokom restauracije entomoloških kolekcija Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine dobio sam i zvaničnu Zahvalnicu.

 • Prošao sam pripremni kurs i položio lovački ispit 2008. godine.


Rad sa učenicima osnovnih i srednjih škola


Pored navedenog mogu reći i da sam bio mentor Emiru Memiševiću, tadašnjem učeniku prvog razreda Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu, u izradi biološko-informatičkog rada (softvera) pod naslovom: Hi-kvadrat test, za 5. susret mladih talenata tehnike Kantona Sarajevo 22.05.1999. godine, a za koji nam je dodijeljena Zlatna eureka i prvo mjesto te plasman na 5. susret mladih talenata tehnike Bosne i Hercegovine 29.-30.05.1999. godine, gdje nam je ponovno dodijeljena Zlatna eureka.


 • Memišević, E. & Lelo, S., 1999: Hi-kvadrat test – Interni softver za edukaciju studenata Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Savez za naučno-tehničko vaspitanje mladih BiH, bilten 93, Sarajevo.

Aktivno sam učestvovao i u odabiru i obuci studenata i učenika tokom realizacije projekta „Otkrivanje nadarenih studenata i učenika za biologiju i edukaciju nadarenih”, u organizaciji: „Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu”.


Aktivno sam učestvovao i u realizaciji projekta „EUREKA – Zimska škola za nadarene”, u organizaciji: NVO „Budimo aktivni” u saradnji sa „Centrom za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija”, koji je finaliziran publikacijom sa stručnim radovima na obrađivane teme.


Tokom prve polovine 2012. godine bio sam angažovan kao član žirija na Festivalu znanja 5+ osnovnih škola iz prirodnih nauka u organizaciji dječijeg časopisa “5 plus“ koji je održan 4.-6. juna 2012. godine u Neumu.Druge aktivnosti


Odlukom Federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša od 29.11.2006. godine (br. 05-02-1736/06), imenovan sam za člana Stručne Komisije za ocjenu Studije utjecaja na okoliš autoceste u koridoru 5c – dionica: Lot 1, Lot 2, Lot 3 i Lot 4.


U decembru 2003. godine otvorena je obnovljena stalna postavka (izložba) „Beskičmenjaci“ Prirodnjačkog odjela Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu u kojoj sam koautorski učestvovao (Kotrošan Dražen, Suvad Lelo i Anis Hasanbegović).


U periodu juni 2012.-septembar 2013. godine bio sam vlasnik izdavačke kuće „Naučna i stručna knjiga d.o.o. Sarajevo“ putem koje sam publicirao tri univerzitetska udžbenika: Entomološki praktikum (autori: Suvad Lelo i Adi Vesnić), Forenzična genetika: teorija i aplikacija (autori: Damir Marjanović, Dragan Primorac, Lada Lukić-Bilela, Jasmina Čakar, Lejla Kovačević i Jasmina Topčagić) i Osnove opće kinologije (autor: Enad Korjenić).


Vlasnik sam izložbenog psa rase Shih Tzu (rođenog 12.12.2013.) koji je na tri izložbe na Sarajevo Winer 2013 u kategoriji najmlađih ocijenjen odličnom ocjenom (VP1) uz tri BIS-a: BEST IN SHOW 20.07.2013, R. BEST IN SHOW 21.07.2013. i R. BEST IN SHOW 21.07.2013.


Također mogu reći da sam bio jedan od recenzenata monografije „The Geometrid Moths of the Fruška gora National park“, jedan od promotora knjige „Vjetrenica” autora Ive Lučića i Borisa Sketa, promotor priručnika „Mali priručnik za posmatranje ptica” kolega Dražena Kotrošana, Boruta Štumbergera i Dragana Simića, kao i da sam imao čast recenzirati nekoliko radova o dnevnim leptirima za časopise: „Acta zoologica Bulgarica (CC)“ (1), „Natura Croatica” (5), „Acta Entomologica Serbica“ (5), „Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade“ (new series; 1), „Prilozi fauni Bosne i Hercegovine“ (4) i „Hyla“ (1). Kao zoolog sa položenim lovačkim ispitom (uz nekoliko publiciranih ornitoloških radova) imao sam čast recenzirati i rad o krivolovu na ptice za dvobroj (4/5) časopisa „Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini“ što je i navedeno na kraju biltena. Kao glavni urednik časopisa „Prilozi fauni Bosne i Hercegovine“ uredio sam prva četiri publicirana broja te aktivno učestvovao u pripremi 5-8 broja kao pomoćnik glavnog urednika. Kao član uredništva časopisa „Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini“ učestvovao sam u uređivanju svih šest do sada publiciranih brojeva.